beranda kumpulan hadits pendek | evanazka.com

kumpulan hadits pendek

kumpulan hadits pendek

Keutamaan bagi para pemuda dan kaum Muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah ??? ???? ???? ????, menghapalkan hadits-hadits yang mudah. Sebab hadits merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur’an dan merupakan sumber utama setelah Al-Qur’an sebagai dasar hukum syari’at.

Hadits Pendek (Lafazh yang Singkat) serta Mudah Dihapal

Hadits 1 Dari Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

???? ????????? ???????? ?????? ????????

Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. – Hadits Hasan Shahih (al-Albani): Sunan Abi Dawud, kitab al-Libas, nomor 4031. Bulugh al-Maram, nomor 1514.

Hadits 2

?????????? ???????????

“Berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” – Hadits Hasan (Al-Albani): Hadits Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 594 (????? ??????)

Hadits 3

???? ?????? ????? ???? ??????? ??????????? ??? ????????

Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya (diberi kepahaman) dalam urusan agama. … – Shahih Muslim nomor 1037 (???? ??????)

Hadits 4

‎ ???? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????

Dari ‘Aisyah (??? ???? ????) berkata: “Rasulullah (‎??? ???? ???? ????) bersabda: ‘Barangsiapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan itu tertolak’.” – Shahih Muslim nomor 1718 (???? ???????), al-Qowa’id al-Fiqhiyyah. II/26.

Hadits 5 Dalam ash-Shahiihaiin (al-Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari Abu Sa’id ??? ???? ?????, dia berkata, Nabi ‎??? ???? ???? ???? bersabda,

????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????????? ????????????????

Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari Kiamat adalah orang-orang yang menggambar (makhluk yang bernyawa). – Hadits Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sunan an-Nasa’i nomor 5357, 5364, Sahih al-Bukhari nomor 5950, 6109, Shahih Muslim nomor 2107.

Hadits 6

‎????? ??????? ?????????? ??????? ?????????????? ????????

Apabila seseorang mencintai saudaranya maka hendaklah dia memberi tau bahwa dia mencintainya. – Hadits Hasan (al-Albani): at-Tirmidzi nomor 2392 (???? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????)

Hadits 7 Dari ‘Umar bin Al-Khaththab, aku mendengar Rasulullah ‎??? ???? ???? ???? bersabda,

???????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????

Sesungguhnya setiap amal itu (tergantung) pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan  yang dia niatkan.  – Hadits Shahih (al-Albani): Shahih Bukhari nonor 1, 6689, 6953, Shahih Muslim nomor 1907, Sunan Abi Dawud nomor 2201, Sunan an-Nasa’i nomor 3794.

Hadits 8 Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

?????? ????????? ????????? ????? ????? ????????

Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. – Shahih: Ibnu Majah no. 224 (???? ???????), dari Shahabat Anas bin Malik ??? ???? ???.

Hadits 9

???? ??????? ??????? ???????????

Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian beristiqamahlah (berpegang teguh kepada ketaatan). – Shahih Muslim nomor 38.

Hadits 10

???? ??? ????????? ????? ??? ??? ?????????

“Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu.” – Hadits Shaih (Darussalam): Sunan an-Nasa’i nomor 5711, an-Nawawi, Jami at-Tirmidzi nomor 2518 dengan lafazh (???? ??? ????????? ????? ??? ??? ????????? ??????? ????????? ????????????? ??????? ????????? ???????); “Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, Karena sesungguhnya Kebenaran adalah Ketentraman dan Dusta adalah Keraguan.” Dari al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib.

Hadits 11

???? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” – Shahih Muslim nomor 1893 (???? ???????).

Hadits 12 Dari Abdullah bin ‘Amr Al-‘Ash ??? ???? ???: Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

????????? ?????? ?????? ?????

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat.” – Sahih al-Bukhari nomor 3461

Hadits 13

‎???????????? ?????????? ????????? ???????????? ????????????? ????????????? 

“Hendaklah kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang mendapat bimbingan (Petunjuk).” – Hasan (Darussalam):  Sunan Ibnu Majah nomor 42 (???? ???????).

Hadits 14

????? ???????? ???????? ?????? ???????????????

“Setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. …” – Shahih al-Bukhari nomor 6069 (???? ?????), Shahih Muslim nomor 2990 (???? ????? ????????) dengan lafazh (????? ???????? ?????????? ?????? ???????????????).

Hadits 15 Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

???? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ???????? ????? ??????????

“Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju Surga. …” — Sahih (Darussalam): Jami` at-Tirmidzi nomor 2646 (???? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????), dari Shahabat Abu Hurairah ??? ???? ???‎‎.

Hadits 16

‎???? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ???????? ????? ??????????

“Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju Surga.” – Sahih (Darussalam): Jami` at-Tirmidzi 2646 (???? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????), lihat juga Sunan Abi Dawud nomor 3641, 3643 (???? ?????).

Hadits 17

?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ???? ??????????

“Barang siapa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.” — H.R. Bukhari, Muslim.

Hadits 18 Rasulullah (‎??? ???? ???? ????) bersabda,

‎??????????? ???????????? ????????

“… Perkataan yang baik adalah sedekah …” — Shahih Bukhari nomor 2989 (???? ?????? ??????)

Hadits 19 Rasulullah ‎??? ???? ???? ???? bersabda,

???? ?????? ????????? ????????? ???????? ??? ??? ??????????

Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.” — H.R. At-Tirmidzi.

Hadits 20

???? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ?????????? ? ????? : (( ??? ???????? )). ????????? ???????? ? ????? : (( ??? ???????? )). ??????? ?????????????

Dari Abu Hurairah ‎??? ???? ???‎‎ bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi ‎??? ???? ???? ???? : “Berilah aku wasiat”. Beliau menjawab, “Engkau jangan marah!” Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang, kemudian Nabi  ‎??? ???? ???? ???? bersabda: “La Tagh-Dhob; Jangan marah!” — H.R. Bukhari.

Hadits 21

?? ???? ????? ??? ??? ????? ?? ??? ?????

“Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian, sampai ia suka sekali berbuat yang baik kepada saudaranya, sebagaimana dia suka diperlakukan baik pula oleh saudaranya.” — HR. Bukhari, Muslim.

Hadits 22 Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

???? ?????? ???????? ???????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????? ????????????

Barangsiapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadzab dengannya pada hari Kiamat (dengan cara seperti itu pula). — Shahih: al-Bukhari nomor 1363, Muslim nomor 110 & 176, dari Tsabit bin ad-Dhahhak ??? ???? ???. Ini lafazh Muslim.

Hadits 23 Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

????? ????????? ????? ??????????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ???????? ????? ??????????? ????? ??????????? ????????? ???? ???????????

Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin … seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya … Ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. – Shahih Muslim, nomor 1829 (???? ???????).

Hadits 24 Dari Abu Hurairah ??? ???? ???, Nabi ??? ???? ???? ???? bersabda,

????????? ????? ????? ????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????

Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. — Hasan (Al-Albani): Abu Dawud nomor 4833 (???? ?????).

Hadits 25 Rasulullah ??? ???? ???? ???? bersabda,

?????????? ?????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????

Seseorang itu tergantung dari Agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat karib. — Hasan: Abu Dawud no. 4833, at-Tirmidzi no. 2378.

Hadits 26 Rasulullah ‎??? ???? ???? ???? bersabda,

‎ ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????? ????? ????? ???????? ???? ???????

Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ia tidak pernah ikut berperang, dan tidak terbetik di dalam benaknya (hatinya) untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang kemunafikan. — Shahih: Muslim no. 1910, Abu Dawud no. 2502, an-Nasa’i (VI/8), Ahmad (II/374), dari Shahabat Abu Hurairah ??? ???? ???‎‎.

Hadits 27 Rasulullah ‎??? ???? ???? ???? bersabda,

‎??????????? ?????? ??????? ????? ??????? ???????? ???? ??? ??????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ????????? ???? ??????? ????????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ???? ???????????

Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat enam keutamaan: (1) Diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama, (2) Dapat melihat tempatnya di Surga, (3) Akan dilindungi dari adzab kubur, (4) Diberikan rasa aman dari ketakutan yang dahsyat pada hari Kiamat, (5) Diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dan (6) Dapat memberikan syafa’at kepada 70 orang keluarganya. — Hasan: Ibnu Majah no. 2799 (???? ??????) dari Miqdam bin Ma’di Kariba ??? ???? ???‎‎.

Hadits 28

????? ???? ??? ???????????

“Sungguh bagimu apa yang engkau harapkan.” — Shahih: Muslim no. 663.

Hadits 29

???????? ??????????? ????????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????????? ????????? ??????? ???????? ???????? ???????

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya, (2) karena keturunannya, (3) karena kecantikannya, dan (4) karena Agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu beruntung.” — Sahih al-Bukhari no. 5090 dari Shahabat Abu Hurairah (???
sudah dibaca oleh 320
14/09/2018 1:59:57
Berikan Komentar Kamu !

evanazka.com
Kisah Teladan Para Nabi dan Rasul Serta Sahabatnya
kumpulan kisah dan cerita para nabi dan rasul nabi muhammad saw kisah nabi sulaiman nabi ibrahim dan nabi yusuf
Follow Us
Links